• هواکش ایلکای هفت پر فلزی (باقاب)
  • صهواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده
  • هواکش صنعتی سبک فلزی
  • هواکش صنعتی سنگین فلزی
  • الکتروموتور
  • 3200الکتروموتور
  • 3500الکتروموتور
<
>